Over ons

Evenmens, informele zorg voor elkaar

Evenmens wil bijdragen aan een samenleving waarin sprake is van zorg voor elkaar en waar mantelzorgers en zorgvragers zich gesteund weten door de inzet van vrijwilligers en consulenten.Evenmens ondersteunt mantelzorgers  en zorgvragers vanuit haar jarenlange expertise. Individuele begeleiding door professionele consulenten en de inzet van geschoolde vrijwilligers in zorgsituaties voorkomt (over)belasting bij mantelzorgers en zorgt voor ondersteuning bij zorgvragers. Mantelzorgers en zorgvragers kunnen hierdoor langer de regie in eigen hand houden en er wordt minder snel een beroep gedaan op de formele zorg.

Sociale innovatie levert een belangrijke bijdrage aan het vernieuwen van het dienstenaanbod van Evenmens en het nog beter inspelen op de ondersteuningsbehoefte van zorgvragers en mantelzorgers.
Evenmens werkt lokaal samen met partners in welzijn en formele en informele zorg en is een stabiele (subsidie)partner van de gemeenten, de provincie en het ministerie van VWS


Bestuur & Team


Als stichting heeft Evenmens een beleidsvormend bestuur. Het bestuur stelt het algemeen beleid vast en ziet toe op de uitvoering hiervan.

Een directeur heeft de dagelijkse leiding. Zij geeft sturing aan de organisatie, vertegenwoordigt het bestuur, is verantwoordelijk voor de voorbereiding en uitvoering van het beleid.

Coördinatoren en consulenten bieden direct of indirect begeleiding en ondersteuning aan vrijwilligers, zorgvragers en mantelzorgers. Stafmedewerkers zorgen voor ondersteuning van de organisatie.

Diensten


Het dienstenaanbod van Evenmens is ingedeeld in mantelzorgondersteuning, lotgenotencontacten, omgaan met autisme, ondersteuning bij dementie, Werk & Mantelzorg, intensieve vrijwillige thuiszorg, respijtzorg, vrijwillige palliatieve terminale thuiszorg en sociale innovatie ten behoeve van specifieke doelgroepen.

Daarnaast verzorgen we diverse cursussen en trainingen voor mantelzorgers en vrijwilligers.

Klik hier voor ons strategisch beleid

Werkgebied


Evenmens is werkzaam in Midden en Noordoost Overijssel in de gemeenten Dalfsen, Hardenberg, Hellendoorn, Olst-Wijhe, Ommen, Raalte, Rijssen-Holten, Staphorst, Twenterand en Wierden.

Het regionale kantoor is gevestigd in Nijverdal.

Door het houden van spreekuren op locatie legt Evenmens het accent op lokaal bereikbaar en zichtbaar zijn voor de klanten.

Klik hier voor ons werkgebied

AVG gegevensbescherming


Op 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) ingegaan. Evenmens dient zich ook te conformeren aan de voorwaarden zoals beschreven in deze verordening.
Natuurlijk staan wij geheel achter het doel van deze verordening, namelijk het beschermen van uw privacy. Uw gegevens worden door Evenmens geregistreerd om u zo een passende dienstverlening te kunnen bieden. Wij verstrekken zonder uw toestemming geen gegevens aan derden. De geanonimiseerde gegevens worden gebruikt ter verantwoording aan de gemeenten. Uw gegevens worden, in verband met de jaarlijkse verantwoording aan de gemeenten, tot maximaal twee jaar na uitschrijving, als cliënt, bewaard.

Alle cliënten hebben de volgende rechten:

Inzagerecht: Dit recht biedt iedereen de mogelijkheid om te controleren of, en op welke manier, zijn/haar gegevens worden verwerkt.

Correctierecht: Wanneer iemand zijn/haar inzagerecht heeft gebruikt en tot de conclusie komt dat zijn/haar gegevens gecorrigeerd moeten worden, kan hij/zij daartoe een verzoek indienen bij degene die verantwoordelijk is voor de gegevensverwerking.

Recht van verzet: Tegen bepaalde vormen van gegevensverwerking kan de betrokkene zich verzetten, als gevolg waarvan de verwerking van zijn persoonsgegevens mogelijk moet worden gestaakt.

Meer informatie?

WNT verantwoording


Per 1 januari 2013 is de Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (WNT) ingegaan.

KLIK HIER VOOR DE VERANTWOORDING

Klachten


Indien een klant de dienstverlening van Evenmens als onvoldoende of onterecht ervaart kan hij een klacht indienen bij de klachtencommissie. Tijdens het intake- en kennismakingsgesprek dat met iedere nieuwe klant wordt gevoerd komt het bestaan van de klachtencommissie en de klachtenprocedure aan de orde. De werkwijze van de commissie is vastgelegd in een reglement dat bij de contactpersoon van de klant of bij het kantoor van Evenmens kan worden opgevraagd.

Voordat een klacht formeel bij de commissie wordt ingediend wordt in een gesprek met de betrokkenen getracht om tot een oplossing te komen. Indien dit niet lukt kan de klant de klacht, bij voorkeur schriftelijk, indienen bij Evenmens ter attentie van de klachtencommissie, die de procedure in werking zet. Binnen twee weken ontvangt de klant een ontvangstbevestiging en informatie over de wijze van verdere afhandeling.

Aangesloten bij:


Evenmens informele zorg voor elkaar is aangesloten bij:

Image


Image

Image

Wilt u meer informatie, neem dan contact op met Evenmens


Bel: 0548 638 830


Email: info@evenmens.nl


Zoek ondersteuning