Privacyreglement
Evenmens, informele zorg voor elkaar hecht veel waarde aan de bescherming van de persoonsgegevens van de bij haar geregistreerde mantelzorgers, zorgvragers en vrijwilligers. Persoonlijke gegevens worden dan ook met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld en beveiligd in lijn met de relevante wetgeving in het kader van de bescherming van persoonsgegevens.

Per 25 mei 2018 is de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) van toepassing. Naar aanleiding daarvan is dit privacyreglement opgesteld. In dit privacyreglement staat beschreven hoe de organisatie gegevens van mantelzorgers, zorgvragers en vrijwilligers registreert, verwerkt en bewaart.

Het privacyreglement voor gegevens van personeel verbonden aan de organisatie is verwerkt in het protocol Personeelsbeleid.

Wat zijn persoonsgegevens
Het gaat hierbij om gegevens waarmee een persoon direct of indirect geïdentificeerd kan worden.

Aard en doel van de verwerking van de persoonsgegevens
Evenmens verwerkt persoonsgegevens van mantelzorgers, zorgvragers en vrijwilligers met als doel een passende dienstverlening te kunnen bieden. Daarnaast worden gegevens vastgelegd om te kunnen voldoen aan wettelijke en contractuele verplichtingen in het kader van de activiteiten.

De organisatie legt namen en e-mailadressen vast voor het verzenden van (digitale) nieuwsbrieven en mantelzorgbulletins. Ieder die ingeschreven staat ontvangt automatisch een (digitale) nieuwsbrief/mantelzorgbulletin met daarbij gelijk de mogelijkheid om zich hiervoor af te melden.
Voor het vastleggen van de persoonsgegevens wordt uitdrukkelijk toestemming gevraagd aan betrokkenen. Indien er sprake is van een schriftelijke overeenkomst tussen personen en organisatie geldt deze als basis voor het vastleggen van persoonsgegevens.

Welke persoonsgegevens worden verwerkt?
Hoofdregel is dat persoonsgegevens alleen in overeenstemming met de wet en op behoorlijke en zorgvuldige wijze worden verwerkt. Daarnaast mogen persoonsgegevens slechts worden verzameld als daarvoor een precieze doelomschrijving wordt gegeven. Bovendien bepaalt de wet dat persoonsgegevens slechts mogen worden verwerkt voor zover zij toereikend, ter zake dienend en niet bovenmatig zijn.
Alleen persoonsgegevens die nodig zijn om goede ondersteuning te kunnen verlenen worden verwerkt. De persoonsgegevens van mantelzorger, zorgvrager en zorgvrijwilliger worden door hen persoonlijk verstrekt tijdens een intakegesprek.
De verzamelde persoonsgegevens gebruikt Evenmens voor:

  • Dienstverlening;
  • Communicatie: contact leggen, informeren, adviseren;
  • Scholing en deskundigheidsbevordering;
  • Het verzenden, zowel per post als digitaal, van (gerichte) informatie

Toegang tot de gegevens binnen de organisatie
Het verwerken van persoonsgegevens is binnen Evenmens belegd bij de mantelzorgconsulenten, de coördinatoren zorg en de ondersteuners uitvoering. Alle gegevens worden digitaal opgeslagen en zijn alleen bereikbaar via een wachtwoord en token.

Bewaren van uw gegevens
Wij bewaren de gegevens niet langer dan nodig is. Dit is gewoonlijk tot maximaal twee jaar na beëindiging van uw relatie met Evenmens. Dit in verband met de verantwoording naar de gemeenten, onze subsidieverstrekker.

Verstrekking van gegevens aan derden
Gegevens van cliënten worden niet versterkt aan derden als zij geen rol hebben bij de zorg van de cliënt. Verstrekking van gegevens aan personen die wel betrokken zijn bij de zorg, zoals bijvoorbeeld de thuiszorg en/of huisarts, vindt alleen plaats als dit in het belang is van de zorg aan cliënt en dan alleen als deze laatste persoonlijk, of zijn/haar naaste, hiervoor toestemming heeft verleend.

Rechten van cliënten
Inzagerecht 
Dit recht biedt iedereen de mogelijkheid om te controleren of, en op welke manier, zijn/haar gegevens worden verwerkt.
Correctierecht
Wanneer iemand zijn/haar inzagerecht heeft gebruikt en tot de conclusie komt dat zijn/haar gegevens gecorrigeerd moeten worden, kan hij/zij daartoe een verzoek indienen bij degene die verantwoordelijk is voor de gegevensverwerking.
Recht van verzet
Tegen bepaalde vormen van gegevensverwerking kan de betrokkene zich verzetten, als gevolg waarvan de verwerking van zijn persoonsgegevens mogelijk moet worden gestaakt.

Beveiligingsmaatregelen:
Evenmens heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om de geregistreerde persoonsgegevens te beveiligen.

  • Papieren dossiers staan achter slot en grendel.

Protocol datalekken
Een datalek wordt binnen 72 uur na ontdekking gemeld bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Deze meldingsplicht geldt niet als er geen risico’s voor personen uit voortkomen. Het datalek wordt intern vastgelegd en gedocumenteerd waarbij de gevolgen en de genomen maatregelen ook worden vermeld.

Verantwoordelijke van de gegevensverwerking
Evenmens is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens. Binnen de organisatie is Annet Korbeld de contactpersoon, tel. 0548-638830, akorbeld@evenmens.nl

Wijzigingen
Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze Privacyverklaring.